top of page

CONTACT:

Ingrid de Bruijn

Volendam

Telefoon : 0658865366

ingriddebruijn71@yahoo.ca

Bericht ontvangen!

Privacy regelement

Met ingang van 25 mei 2018 is het verplicht om nog zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens. In onderstaand document ligt vast wat we  doen met jouw gegevens, om jouw informatie zo goed mogelijk te beschermen en te borgen.

PRIVACY REGELEMENT

Ingrid de Bruijn,voor massages en voetreflextherapie, gevestigd  in Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS die worden verwerkt. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Telefoonnummer

-e-mail

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Ingrid de Bruijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gezondheid

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, en zeker niet  die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: 0299-365539

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Ingrid de Bruijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of afspraken te kunnen wijzigen

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

   

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ingrid de Bruijn neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Ingrid de Bruijn gebruikt de volgende computerprogramma of -systeem: 

Wix bookings voor het online boeken van afspraken; 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Ingrid de Bruijn gebruikt je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn van dossiers is 15 jaar, ingaande na afloop van de behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Wij noteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  • NAW-gegevens

  • Geboortedatum

  • Email adres

  • Telefoonnummer

  • Anamnese en behandelverslagen alleen van toepassing bij voetreflexbehandelingen

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ingrid de Bruijn  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ingrid de Bruijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou besschikken naar jou of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens persoonlijk vragen aan mij of een verzoek sturen naar ingriddebruijn71@yahoo.ca.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Ingrid de Bruijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Ingrid de Bruijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via ingriddebruijn71@yahoo.ca of telefonisch op 0299-365539

bottom of page